Obchodní podmínky

Obchodní podmínky obchodní společnosti
Yolo Molo s.r.o.
se sídlem Rašínovo nábřeží 389/46, Nové Město, 128 00 Praha 2
identifikační číslo: 17133688
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 367157

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

  1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Yolo Molo s.r.o., se sídlem Rašínovo nábřeží 389/46, Nové Město, 128 00 Praha 2, identifikační číslo: 17133688, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 367157 (dále jen „pronajímatel“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě nájemní smlouvy (dále jen „nájemní smlouva“) uzavírané mezi pronajímatelem a jinou fyzickou osobou (dále jen „nájemce“). Internetový obchod je pronajímatelem provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.yolomolo.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní“). Provozovna pronajímatele se nachází na adrese Vltavanů, 147 00 Praha 4.
  2. Předmětem podnikání a činnosti pronajímatele je půjčování paddleboardů, kajaků, lodiček s motorem a koloběžek.
  3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v nájemní smlouvě. Odchylná ujednání v nájemní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
  4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí nájemní smlouvy. Nájemní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Znění obchodních podmínek může pronajímatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 1. UŽIVATELSKÝ ÚČET
  1. Na základě registrace nájemce provedené na webové stránce může nájemce přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může nájemce provádět rezervaci služeb (dále jen „uživatelský účet“). Nájemce může provádět rezervaci služeb též bez registrace přímo z webového rozhraní.
  2. Při registraci na webové stránce a při rezervaci služeb je nájemce povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené nájemcem v uživatelském účtu a při rezervaci služeb jsou pronajímatelem považovány za správné.
  3. Nájemce bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení pronajímatele, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
 2. UZAVŘENÍ NÁJEMNÍ SMLOUVY
  1. Veškerá prezentace služeb umístěná ve webovém rozhraní je informativního charakteru a pronajímatel není povinen uzavřít nájemní smlouvu. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
  2. Webové rozhraní obsahuje informace o službách, a to včetně uvedení cen jednotlivého služeb. Ceny služeb jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Tímto ustanovením není omezena možnost pronajímatele uzavřít nájemní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
  3. Pro objednání služeb vyplní nájemce objednávkový formulář ve webovém rozhraní.
  4. Pronajímatel je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky požádat nájemce o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
  5. Smluvní vztah mezi pronajímatelem a nájemcem vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je pronajímatelem zasláno nájemci elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty nájemce.
  6. Nájemce souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání nájemní smlouvy. Náklady vzniklé nájemci při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením nájemní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí nájemce sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
 3. CENA SLUŽEB A PLATEBNÍ PODMÍNKY
  1. Cenu služeb dle nájemní smlouvy může nájemce uhradit pronajímateli následujícími způsoby:
 • v hotovosti v provozovně pronajímatele;
 • bezhotovostně v provozovně pronajímatele;
 • s využitím MultiSport karty v provozovně pronajímatele;
 • bezhotovostně prostřednictvím platebního systému GoPay;
  1. Pronajímatel nepožaduje od nájemce zálohu či jinou obdobnou platbu.
  2. V případě bezhotovostní platby je závazek nájemce uhradit cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet pronajímatele.
  3. Případné slevy z ceny služeb poskytnuté pronajímatelem nelze vzájemně kombinovat.
  4. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví pronajímatel ohledně plateb prováděných na základě nájemní smlouvy nájemci daňový doklad – fakturu.
 1. ODSTOUPENÍ OD NÁJEMNÍ SMLOUVY
  1. Nájemce má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od nájemní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od uzavření smlouvy. Odstoupení od nájemní smlouvy musí být pronajímateli odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od nájemní smlouvy může nájemce zasílat mimo jiné na adresu elektronické pošty pronajímatele rezervace@yolomolo.cz.
  2. V případě odstoupení od nájemní smlouvy dle čl. 1 obchodních podmínek se nájemní smlouva od počátku ruší.
  3. V případě odstoupení od nájemní smlouvy dle čl. 1 obchodních podmínek vrátí pronajímatel peněžní prostředky přijaté od nájemce do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od nájemní smlouvy nájemcem, a to stejným způsobem, jakým je pronajímatel od nájemce přijal.
  4. V případech, kdy má nájemce v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od nájemní smlouvy odstoupit, je pronajímatel také oprávněn kdykoliv od nájemní smlouvy odstoupit, a to až do doby poskytnutí služeb. V takovém případě vrátí pronajímatel nájemci cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený nájemcem.
 2. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
  1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).
  2. Pronajímatel odpovídá nájemci, že pronajímané vybavení je bez vad.
  3. Práva z odpovědnosti za vady služeb se uplatňují u pronajímatele. Pronajímatel je povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně. Pronajímatel je povinen nájemci vydat písemné potvrzení o tom, kdy nájemce právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace nájemce požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
  4. Práva z odpovědnosti za vady služeb může nájemce konkrétně uplatnit elektronickou poštou na adrese rezervace@yolomolo.cz.
  5. Nájemce sdělí pronajímateli, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže nájemce změnit bez souhlasu pronajímatele.
  6. Nemá-li poskytnutá služba obvyklé vlastnosti či parametry, může nájemce požadovat i dodání nové služby bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené.
  7. Kdo má právo podle § 1923 občanského zákoníku, náleží mu i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Neuplatní-li však právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud pronajímatel namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.
  8. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností pronajímatele za vady může upravit reklamační řád pronajímatele.
 3. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
  1. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje pronajímatel prostřednictvím elektronické adresy rezervace@yolomolo.cz. Informaci o vyřízení stížnosti nájemce zašle pronajímatel na elektronickou adresu nájemce.
  2. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z nájemní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi pronajímatelem a nájemcem z nájemní smlouvy.
  3. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
  4. Pronajímatel je oprávněn k prodeji služeb na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
  5. Nájemce tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 4. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  1. Svou informační povinnost vůči nájemci ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů nájemce pro účely plnění nájemní smlouvy, pro účely jednání o kupní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností pronajímatele plní pronajímatel prostřednictvím zvláštního dokumentu.
 5. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES
  1. Nájemce souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, se zasíláním obchodních sdělení pronajímatelem na elektronickou adresu či na telefonní číslo nájemce.
  2. Nájemce souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky pronajímatele z nájemní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač nájemce, může nájemce souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.
 6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  1. Vztah založený nájemní smlouvou se řídí českým právem.
  2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.
  3. Kontaktní údaje pronajímatele: adresa pro doručování Rašínovo nábřeží 389/46, Nové Město, 128 00 Praha 2, adresa elektronické pošty rezervace@yolomolo.cz

V Praze dne 20.4.2023